پیامکهای دوران ظهور حاجی پناهیان چند سال پیش گفته بود::(رفقا به خدا قسم! صدای قدم های مهدی فاطمه(عج) می آید! )::اون موقع زیاد درک نکردیم که چی گفته،ولی الان...الان دیگه واقعا داریم این صدارو میشنویم.هممون باید آمادگیشو داشته باشیم.دیگران هم باید آماده بشن،پس پیامکای جدیدتونو در مورد دوران ظهور واسم بفرستید تا با اسم خودتون تو بلاگ بزارم.یا علی http://szohoor.mihanblog.com 2018-12-16T17:18:26+01:00 text/html 2014-06-06T08:12:46+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 125 http://szohoor.mihanblog.com/post/130 <div align="center"><font size="4">هوا اینجا پر از گرد است انگار</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> همیشه قحطی مرد است انگار</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> بیا آقا که بی رویت همیشه</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> هوای جمعه ها سرد است انگار</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> اللهم عجل لولیک الفرج العافیة و النصر </font></div> text/html 2014-06-06T08:07:34+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 124 http://szohoor.mihanblog.com/post/129 <div align="center"><font size="4"><b>جریمه دارد دیگر!</b><br><b> باید هزاران مرتبه نوشت :</b><br><b> "آقایی که به یادش نبودم ، امروز هم در قنوت نمازش دعایم کرد..." </b></font></div> text/html 2014-03-30T07:30:08+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 123 http://szohoor.mihanblog.com/post/128 <div align="center"><b><font size="2">پسر فاطمه هر بار مرا می بخشد<br> با همین مرتبه ، صد بار مرا می بخشد<br> حال او بد شده از هر عمل ننگینم<br> با همان حالت بیمار مرا می بخشد<br> در نماز شب و در حالت استغفارش<br> با همان دیده ی بیدار مرا می بخشد<br> رحمت خاص خودش را به دلم تابانده<br> با همان رحمت سرشار مرا می بخشد<br> نقطه ای نور درون دل من بود ، و او<br> به نوک سوزن پرگار مرا می بخشد<br> من حواسم به خودم پرت شد و مولایم<br> به خداوند که بسیار مرا می بخشد </font></b></div> text/html 2014-03-06T20:36:07+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 122 http://szohoor.mihanblog.com/post/127 <div align="center"><font size="2"><b>دلها ز هجر روی مهت چون شکسته اند<br> چشمان به راه آمدنت بس که خسته اند<br> خیل عظیم منتظران با تمام عشق<br> از عمق دل به یاد ظهورت نشسته اند</b></font></div> text/html 2013-06-08T09:20:46+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 121 http://szohoor.mihanblog.com/post/126 <div align="center"><font size="3">ای چشمه نور ، انشعاباتت کو ؟<br></font></div><div align="center"><font size="3">ای خانه ات آباد ،خراباتت کو ؟<br>در شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست !<br>ای " عشق " ستاد انتخاباتت کو ؟ <br><br>اللهم عجل لولیک الفرج </font><br></div> text/html 2013-05-18T18:07:02+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 120 http://szohoor.mihanblog.com/post/125 <div align="center"><font size="3"><br>باید که به جز فرج دعایی نکنیم<br>جز در غم او آه و نوایی نکنیم</font></div><font size="3"> </font><div align="center"><font size="3"><br>خشنودی صاحب الزمان از امروز<br>تصمیم بگیریم، خطایی نکنیم </font></div> text/html 2013-04-10T09:22:59+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 119 http://szohoor.mihanblog.com/post/124 <div align="center"><font size="3"><b><br>اشك دل شب ز ترس محشر !؟ شاید <br>اعمال من و رضای دلبر !؟ شاید<br>&nbsp;سرباز شدن برای آن مرد غریب !؟<br>&nbsp;این جمعه نشد ! جمعه دیگر...شاید </b></font></div> text/html 2013-02-15T11:51:26+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 118 http://szohoor.mihanblog.com/post/123 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: 12px/18px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0" class=Apple-style-span><FONT size=3><STRONG>گفتم چرا قلبم دگر بر تار زلفت گیر نیست<BR>سر بر زمین افکند و گفت خود کرده را تدبیر نیست<BR>اشکی به زیر مقدمش انداختم رحمی کند<BR>گفتا که اشک بی ورع در رتبه تاثیر نیست . . .<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P> text/html 2012-08-30T13:15:36+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 117 http://szohoor.mihanblog.com/post/122 <P align=center><STRONG><FONT size=3>چند سال یوسف از جرم زلیخا حبس شد؟<BR><BR>حبس مهدی از گناه ما هزاران ساله است . . .</FONT></STRONG> </P> text/html 2012-08-06T13:06:47+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 116 http://szohoor.mihanblog.com/post/121 <P align=center><FONT size=2>مهدی جان<BR>خبر رسیده که شب ها ز غصه بیداری<BR>و باز شال عزا روی شانه ات داری<BR>منامه، قاهره، صنعا، قطیف، مکه، دمشق<BR>ولی گمان کنم افطار در میانماری ...</FONT> </P> text/html 2012-07-20T15:59:31+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 115 http://szohoor.mihanblog.com/post/120 <P align=center><FONT size=3>راحت همگی به راحتی تن دادیم<BR>یک مشت شعار نامعین دادیم<BR>هر هفته غروب جمعه ها ما تنها<BR>آموزش منتظر نشستن دادیم<BR></P></FONT> text/html 2012-06-25T08:19:01+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 114 http://szohoor.mihanblog.com/post/119 <div style="text-align: center;">هر هفته تلخ امد رد شد....نیامدی<br> <br> خورشید زیر سایه لگد شد....نیامدی<br> <br> بغضم شکست تکه ابری بباردت<br> <br> اب از گلوی حوصله رد شد....نیامدی . . . </div> text/html 2012-04-28T15:12:53+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 113 http://szohoor.mihanblog.com/post/118 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3">من و این داغِ در تكرار مانده<br> من و این آتش بیدارمانده<br> مپرس از من چرا دلتنگ هستم<br> دلم بین در و دیوار مانده</font></div> text/html 2012-03-15T09:46:24+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 112 http://szohoor.mihanblog.com/post/117 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMOBTAK%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMOBTAK%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMOBTAK%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal"><br></p><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal">باز دلم پای هفت سین خیال است،كجایی اقا<o:p></o:p></p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal">آخرین لحظه سال است كجایی آقا<o:p></o:p></p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal">یك نفر عاشق اگر بود همان می فهمید<o:p></o:p></p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"> </div><p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal">عاشقی بی تو محال است كجایی آقا<o:p></o:p></p> text/html 2012-03-08T15:53:06+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 111 http://szohoor.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2"><br>یادم باشد ،یادت باشد ،من و تو همان قدر که در غیبت مقصریم در ظهور هم موثریم&nbsp;</font> </div> text/html 2012-02-01T19:00:34+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 110 http://szohoor.mihanblog.com/post/115 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3"><br>چه خوش است اگر بمیرم به ره ولای مهدی<br> سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی<br> همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان<br></font></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3"> که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی</font> </div> text/html 2012-01-15T16:27:55+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 109 http://szohoor.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: center;"><br><font style="font-weight: bold;" size="2">ما دویدیم، دویدیم، پی درک حضور<br> نرسیدیم از این مرحله، بر معنایت<br><br></font><font style="font-weight: bold;" size="2">گرچه دنیا همه تاریک و غبارآلود است<br>روز، پیداست از آن مشرق ناپیدایت<br>&nbsp; <br>راز سربسته تویی، ای به حقیقت پیوند<br>می‌کند جمعه ی موعود، خدا،‌ افشایت<br>&nbsp;<br><br></font></div> text/html 2012-01-05T16:31:47+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 108 http://szohoor.mihanblog.com/post/113 <div style="text-align: center;"><br><font size="3">عمریست که در دام ولای تو اسیرم <br>از عمر گران بی رخ زیبای تو سیرم<br>تنها زخدا حاجتم این است به عالم <br>یک بار تو را بینم و صد بار بمیرم </font><br></div> text/html 2011-12-17T15:32:29+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 107 http://szohoor.mihanblog.com/post/112 امام زمان (عج) : <br>ما را از شیعیان دور نمی کند مگر رفتار آنها که پیوسته به ما گزارش می شود ، رفتاری که ما آن را ناخوشایند می داریم.<br><br>بحار النوار - ج 53<br> text/html 2011-11-22T13:33:09+01:00 szohoor.mihanblog.com چریک ... 106 http://szohoor.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="2">این هفته گذشت و خبر از یار نیامد <br>بر زخم دل فاطمه غمخوار نیامد <br>پنج روز دگر مانده که با ناله بگوییم <br>ای اهل حرم میر و علمدار نیامد <br></font> </div>